Skip to content

Izjava o zaštiti podataka

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka (dalje: Izjava) sastavljena je u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) a odnosi se na osobne podatke koji se korištenjem bloga mojkripto.com prikupljaju i obrađuju od strane bloga mojkripto.com
Osobnim podacima u smislu ove Izjave smatraju se:

ime i prezime, adresa elektronske pošte, IP adresa.


Obrada osobnih podataka uključuje prikupljanje i pohranu osobnih podataka.
Osobni podaci se obrađuju na zakonit, pošten i transparentan način isključivo u sljedeće svrhe:
• Odgovor na Vaše upite postavljene na blogu mojkripto.com
• optimiziranje rada bloga

Posjetom bloga automatski se zabilježe općeniti, neosobni podaci (koji ste Internet pretraživač koristili, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na našim stranicama). Informacije o Vašem korištenju bloga pohranjujemo za potrebe analize u svrhu optimizacije rada bloga.


Vaši osobni podaci obrađuju se na temelju izričite privole, isključivo u svrhe navedene u Izjavi. Privolu u svako doba možete povući bez ikakvih štetnih posljedica slanjem zahtjeva na e-mail: mojkripto99@gmail.com ili kontaktiranja putem kontaktne stranice.
Na temelju zahtjeva imate pravo na besplatne informacije o Vašim osobnih podacima koji su pohranjeni, pravo na pristup svojim osobnim podacima, ograničavanje obrade, ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka.


Svi se prikupljeni osobni podaci pošteno i zakonito čuvaju te su dostupni samo administratoru bloga https://mojkripto.com kojemu su ti podaci nužni za obavljanje posla. Administrator je odgovoran za poštivanje načela zaštite privatnosti osobnih podataka.
Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe niti se ustupaju trećoj osobi, osim ako zakon nalaže drugačije.


U slučaju povrede prava na zaštitu Vaših osobnih podataka možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb.

Korištenjem bloga mojkripto.com izjavljujete da ste upoznati sa sadržajem ove Izjave i dajete izričitu privolu blogu mojkripto.com da se vaši podaci koriste u svrhe navedene u Izjavi.

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)


Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR)2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se u RH primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine, direktiva je Europske unije koja štiti Vaše osobne podatke i zahtijeva da se obrađuju u skladu sa zakonom, pod strogim uvjetima i u opravdanu svrhu. Osobe ili organizacije koje prikupljaju i upravljaju vašim osobnim podacima moraju ih zaštititi od zloupotrebe te moraju poštivati određena prava vlasnika osobnih podataka koja su zajamčena pravom EU i hrvatskim propisima.


PRAVA ZAJAMČENA GDPR UREDBOM:


Pravo na pristup. Korisnik ima pravo dobiti potvrdu o tome da li se njegovi osobni podaci obrađuju ili ne, i tamo gdje je to slučaj moramo im omogućiti pristup tim podacima.
Pravo na ispravak. Korisnik ima pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka i pravo dodavanja osobnih podataka koje će popuniti bilo kakve nepotpune osobne podatke.
Pravo na zaborav. U određenim slučajevima, korisnik ima pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka.
Pravo na ograničenje obrade. Korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade, primjenjivo na određeno razdoblje i/ili određene situacije.
Pravo na prenosivost. Korisnik ima pravo preuzeti u strukturiranom obliku svoje osobne podatke i ima pravo prenijeti osobne podatke trećoj strani.
Pravo na podnošenje prigovora. U pojedinim slučajevima, korisnik ima pravo prigovora na obradu osobnih podataka, uključujući i profiliranje. Imaju pravo prigovora na daljnju obradu osobnih podataka u onoj mjeri u kojoj su prikupljeni u svrhu direktnog marketinga.
Pravo da se ne podliježe automatiziranoj obradi osobnih podataka. Korisnik ima pravo ne biti podvrgnut odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi.
Pravo na podnošenje pritužbi. Korisnik ima pravo uložiti pritužbu u vezi s obradom osobnih podataka nadležnim tijelima za zaštitu podataka (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).
Pravo na naknadu štete. U slučaju kršenja primjenjivih zakona u obradi osobnih podataka korisnik ima pravo tražiti naknadu štete za štetu koju mu je takva povreda mogla uzrokovati.

Ako se Vaši osobni podaci promijene, molimo da nas o promjenama obavijestite putem emaila mojkripto99@gmail.com ili putem našeg kontakt obrasca.

Comments are closed.